BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przytuły: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzaski
Numer ogłoszenia: 170902 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Przytuły ,
ul. Supska 10,
18-423 Przytuły,
tel. 086 2177013, faks 086 2177013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzaski.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Trzaski; odcinek I w km 0+000 - 0+215; odcinek II w km 0+000 - 0+080 (działki nr 38, 55). Opis przyjętych rozwiązań projektowych. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę drogi w istniejącym pasie drogowym, przebudowę istniejących zjazdów. Rozwiązania sytuacyjne Projektuje się wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m (odc.I) oraz 4m (odc.II) wraz z poboczami żwirowymi o szerokości 0,75m (odc.I) i 0,5m (odc.II). Lokalizacja projektowanej nawierzchni oraz poboczy przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. Przedstawiono również na planie sytuacyjnym lokalizację istniejących zjazdów do przebudowy. Zaprojektowano łuki poziome na odc. I o promieniach kolejno: 150m; 17m; 17m; 50m i 50m. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania w wysokości : 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysięcy 00/100 złotych )Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku n/w formach : 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z p. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 33 8752 0006 0130 1094 2000 0010 Wadium wniesione w formie pieniądza jest skuteczne, gdy przed terminem składania ofert środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego . Wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert ponosi wykonawca. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych - z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.III.2) ZALICZKI- nie dotyczy.


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
  Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
  Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy drogi o łącznej wartości nie niższej niż 150 000,00 zł brutto (w ramach 1 umowy) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości brutto, daty i miejsca wykonania wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
  Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
  Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
  Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY


      Inne dokumenty niewymienione
     Dokumenty dot. przedmiotu zamówienia - Kosztorys ofertowy.Dowód wniesienia wadium. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów złożonych w ofercie, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku Z treści oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż nie później niż na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 1. Cena - 96
 2. Termin wykonania – 4

IV.3) ZMIANA UMOWY


     przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
     Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
     1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie : 1) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy termin może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z : 2) przestojów, opóźnień lub przeszkód zawinionych przez zamawiającego ( nieprzekazanie placu budowy, zmiana terminu dokonania odbioru ) 3) zawieszenia robót przez Zamawiającego 4) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne ) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót 5) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ( na okoliczność wystąpienia wymienionego faktu Wykonawca sporządza notatkę służbową, która wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ) 6) wstrzymania robót przez organy administracji publicznej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 2. W przypadkach wystąpienia opóźnień ( opisanych w pkt 2 - 3 ) Wykonawca zwraca się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy - podając przyczynę i proponowany termin zakończenia prac. Strony ustalą nowy termin wykonania przedmiotu umowy, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju. 3. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli uchybienie Zamawiającego spowodowane było przez błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 4. zmiany kierownika budowy 1) Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach : a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, b) niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, c) konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. ) 2) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3) W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. zmiany inspektora nadzoru 1) Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach : a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru, b) niewywiązywania się przez inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy, c) konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego(np. rezygnacja , itp. ) 2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. W przypadku dokonania w/w zmian- nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany stawki podatku VAT. 7. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej ( aneksu ) podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/index.php
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły. Pokój nr 4.
 2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły. 1 piętro - sekretariat.
 3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 lip 2015 17:22
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2015 17:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lis 2016 13:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1436 razy