BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Gmina Przytuły udostępnia informacje publiczne, w celu ich ponownego wykorzystania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytuły, wymaga zachowania nastepujących warunków:

1) informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej wytworzenia i pozyskania;
2) należy podać datę wytworzenia i pozyskania informacji;
3) pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
4) jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania - oznaczenia podobnego.

Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

1) informacja publiczna nie została udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały okreslone warunki jej ponownego wykorzystania, albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 paź 2016 12:39
Data opublikowania: poniedziałek, 17 paź 2016 13:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 4876 razy