BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi, zamówienia, projekty unijne

W tej zakładce znajdują się informacje o przetargach ogłaszanych przez Gminę Przytuły i Urząd Gminy Przytuły:

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE

TRWAJĄCE

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN
Roboty remontowo - budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych

ZAKOŃCZONE

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2021r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej nr 104627B w m. Kubra Przebudówka, gmina Przytuły”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielenie i obsługę kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 666 072 zł. na realizację zadań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Gmina Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Przetargi: Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980 m.

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Przytuły: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" w 2020 roku.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”.

 

Wyjaśnienie 1

 

Wyjaśnienie 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Przytuły: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Przytuły: Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra

 

Wyjaśnienie

 

Transmisja online z otwarcia ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Komputery /laptopy druga tura

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2020r.

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2020-2021 roku.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2019/2020.

 

ZAWIADOMIENIE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach
Ogłoszenie nr 587356-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu w kwocie – 844 280,00 zł. na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zapytanie ofertowe
,, na utwardzenie placu manewrowego przy budynku usługowym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wilamowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Ogłoszenie o modyfikacjach Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 084-200294

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
,, Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły ’’

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2019-2020r.’’

 

 

W zakładkach "Archiwum" znajdują się informacje odnośnie wszelkich poprzednich zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Gminy Przytuły.

Archiwum wiadomości - Zamówienia publiczne

Archiwum wiadomości - Przetargi

Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 08:48
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 08:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 20867 razy