BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
GMINY PRZYTUŁY


INFORMACJA

W związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) prosimy ograniczyć wizyty w Urzędzie wyłącznie do spraw pilnych.

Wszelkie niezbędne sprawy urzędowe interesanci mogą załatwiać w szczególności drogą telefoniczną, elektroniczną, bądź pocztą tradycyjną:

  • Korespondencja tradycyjna: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły
  • Urząd Gminy Przytuły: Sekretariat tel.512413016, e- mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl ,
  • GOPS Przytuły: 517 377 036, e- mail: gopsprzytuly@wp.pl,
  • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste: 512 413 016 (sprawy załatwiane na bieżąco po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dusws8267o/SkrytkaESP

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY

2021 r

— — ## — —

Program "Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Przytuły zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach.

Czytaj więcej


 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
GMINA PRZYTUŁY w latach 2019 – 2020 uzyskała dofinansowanie na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych.


Wybory uzupełniające 2020

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Przytuły w okręgu wyborczym Nr 13


 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY
„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przytuły”.

— — ## — —

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”.

— — ## — —

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach

 

 
 


16.01.2020 r. - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2020

 
1% podatku na rzecz OSP PRZYTUŁY

 

31.03.2020 - Gmina Przytuły od 01.04.2020r. wprowadza ulgę - 1 zł (od osoby) dla właścicieli nieruchomości, którzy w kompostowniku przydomowym kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

— — ## — —

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY

2020 r

 

— — ## — —

 

Nagrania z sesji Rady Gminy Przytuły

 

— — ## — —

 

Raporty o stanie Gminy Przytuły

 

— — ## — —

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

 

— — ## — —

 

Komunikaty i ogłoszenia GOPS

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2021r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej nr 104627B w m. Kubra Przebudówka, gmina Przytuły”
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na udzielenie i obsługę kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 666 072 zł. na realizację zadań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Gmina Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Przetargi: Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980 m.

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Przytuły: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" w 2020 roku.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”.

 

Wyjaśnienie 1

 

Wyjaśnienie 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Przytuły: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Przytuły: Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra

 

Wyjaśnienie

 

Transmisja online z otwarcia ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Komputery /laptopy druga tura

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZAKOŃCZONE

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2020r.

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2020-2021 roku.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2019/2020.

 

ZAWIADOMIENIE

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach
Ogłoszenie nr 587356-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu w kwocie – 844 280,00 zł. na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły"’’

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zapytanie ofertowe
,, na utwardzenie placu manewrowego przy budynku usługowym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wilamowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Ogłoszenie o modyfikacjach Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 084-200294

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
,, Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły ’’

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2019-2020r.’’
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 59356 razy

Wiadomości

Informacja nieudostępniona

środa, 25 cze 2003 22:24
Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?