BIP Gminy Przytuły

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY PRZYTUŁY


AKTUALNOŚCI


Z Urzędem Gminy w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numery:

512413016 (sekretariat urzędu),

TEL/FAX - 86 2177003

lub e-mail - gmina(małpa)przytuly.powiatlomzynski.pl

 

515494557 (Inwestycje, Ochrona Środowiska, Kadry, Informatyk),

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach skontaktować się można pod numerem 512413016


Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numer  517377036 lub e-mail - gopsprzytuly(małpa)wp.pl

 

— — ## — —

 

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

— — ## — —

 

— — ## — —

Nagrania z sesji Rady Gminy Przytuły

 

— — ## — —

 

Raport o stanie Gminy Przytuły za 2018 rok

 

— — ## — —

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

 

— — ## — —

 

ENERGIA ODNAWIALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY

— — ## — —

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY
od 01.04.2019r do 31.12.2019r

 

— — ## — —

 

 Komunikaty i ogłoszenia GOPS

 

 

Świadczenie Wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny , Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start (300zł)

 

Prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.

 

Informator „Za Życiem”

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

 

— — ## — —
 


KARTA DUŻEJ RODZINY

  — — ## — —


1% podatku na rzecz OSP PRZYTUŁY

— — ## — —

KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

— — ## — —

AKTUALNE OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY POGODOWEZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE

TRWAJĄCE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach
Ogłoszenie nr 587356-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.
ZAKOŃCZONE 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, złożenie oferty cenowej na udzielenie kredytu w kwocie – 844 280,00 zł. na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły"’’

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Przytuły: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zapytanie ofertowe
,, na utwardzenie placu manewrowego przy budynku usługowym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wilamowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Ogłoszenie o modyfikacjach Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 084-200294

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
,, Gmina Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły ’’

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
,, Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2019-2020r.’’

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - udzielenie kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły” i „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo, gm. Przytuły”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Oferta na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły" w latach 2018/2019.

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE -Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt ( dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Przytuły.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" w latach 2018/2019.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Przytułach i w Wagach”.

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostosowanie istniejącego miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Przytułach do dzieci z niedosłuchem przez zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz zakup i montaż pomocy dydaktycznych.

 

Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Przytułach oraz oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Wagach o dodatkowe zajęcia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Przytuły Kolonia

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

2 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

3 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych - działka Nr 239/1, pow. 1,1989 ha

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 104631B w m. Mieczki, gmina Przytuły

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - dot. OPIEKI WETERYNARYJNEJ UDZIELANEJ BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY PRZYTUŁY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dot. „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2018-2019 roku.

 

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2017/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Wyjaśnienie

 

Wyjaśnienie 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto.

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły”

 

Wyjaśnienie

Data powstania: środa, 11 cze 2003 22:28
Data opublikowania: środa, 11 cze 2003 22:47
Data edycji: niedziela, 20 lip 2003 10:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 278887 razy
Ilość edycji: 139

Wiadomości