BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o projekcie „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.
W dniu 22.12.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego miało miejsce uroczyste zawarcie  umowy o partnerstwie przez 35 gmin z województwa podlaskiego na rzecz realizacji projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 w ramach środków EFS Plus.  

Gmina Przytuły reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły – Kazimierza Ramotowskiego oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach – Renatę Gocłowską, pozyskała dofinansowanie w kwocie 394 435,28 zł  przy wkładzie własnym w kwocie 20 759,76 zł na usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i usługi asystenckie w miejscu zamieszkania.

Wsparciem planuje się objąć łącznie 21  mieszkańców gminy Przytuły.  Projekt  realizowany będzie w okresie lipiec 2024 r. - sierpień 2026 r.  W ramach pozyskanych środków zostaną przeszkolone osoby, które będą świadczyły usługi w społeczności lokalnej.

 

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.


Ze wsparcia będą mogli korzystać osoby samotne mieszkańcy gminy Przytuły, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na których rzecz nie zostało przyznane świadczenie w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia, opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (np. świadczenie pielęgnacyjne),

Osoby muszą spełniać, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat.

  Gmina Przytuły oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach w ramach Programu teleopieki domowej będzie świadczyć następujące usługi:

  1. usługi sąsiedzkie - 12 osób,
  2. usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – 2osoby,
  3. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 7 osób,

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z terenu gminy Przytuły proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach, ul.Supska 10, tel. 517377036

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30


Usługi sąsiedzkie będą obejmowały pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres usług obejmuje pomoc: w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, w przygotowywaniu i podawaniu posiłków, w wykonywaniu prac porządkowych w domu/mieszkaniu, w praniu odzieży i bielizny, w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach; informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;


Usługa asystencka  dla osób z niepełnosprawnościami będzie obejmowała wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka będzie obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Usługa asystencka będzie świadczona przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania będą obejmowały w szczególności:

  1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  2. opiekę higieniczną,
  3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,
  4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przytułach
mgr Renata Gocłowska

 

Data powstania: piątek, 17 maj 2024 13:06
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2024 13:08
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 98 razy