BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2020-02-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Dodanie nowej wiadomości: Rejestry Publiczne
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓL Nr IX/2019 z dnia w sprawie: z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły ,która odbyła się w dniu 19.11.2019 roku w budynku świetlicy w Przytułach , ul. Lipowa 1 .
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2020 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/61/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr X/62/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2020 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr X/63/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr X/64/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów na 2020 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr X/ 65/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/66/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/67/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/68/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/69/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przytuły w roku szkolnym 2019/2020.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁY NR X/70/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2021.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/71/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/ 73/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/ 74/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/72/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

2020-02-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2020-02-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2020-02-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji na temat warunków życia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2020-02-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytuły na rok szkolny 2020/2021

2020-01-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Rejestr Danych Kontaktowych
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 40/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 39/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2019 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/60/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2020
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020– 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/57/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024

2020-01-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2020
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · »