BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przytuły: Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól we wsi Wilamowo w km 0+000 - 0+980 (działka nr 300) Numer ogłoszenia: 109741 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Przytuły ,
ul. Supska 10,
18-423 Przytuły,
tel. 086 2177013, faks 086 2177013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól we wsi Wilamowo w km 0+000 - 0+980 (działka nr 300).


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól we wsi Wilamowo w km 0+000 - 0+980 (działka nr 300) Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty został w Skróconej dokumentacji technicznej , która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ . Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać inne roboty nie ujęte w dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia, a także zapewnić tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Przedmiar robót opracowany przez zamawiającego i przekazany wraz z SIWZ stanowi jedynie podstawę informacyjną. W przypadku użycia w powyższych dokumentach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Podane przez Zamawiającego wymagania określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których zamawiający będzie oczekiwał. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do niej oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobędzie na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie faktury końcowej. Termin płatności za wykonaną pracę wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury za wykonane prace. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną pracę będzie protokół odbioru końcowego prac objętych zamówieniem podpisany bez uwag przez inspektora nadzoru reprezentującego zamawiającego. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże czy powyższe zamówienie wykona sam w 100%, czy wykonanie zamówienia powierzy podwykonawcom, jeśli tak to w jakiej części. Zamawiający nie przewiduje: składania ofert częściowych, zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej. Dane techniczno-projektowe: Klasa ulicy: D, Prędkość projektowa: Vp=30km/h, Typ przekroju poprzecznego: trasowy, Szerokość jezdni: 5m, Szerokość poboczy: 0,5m, Długość odcinka: 980m.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.24.52-5, 45.11.12.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:

 1. oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości 4000 zł ( słownie cztery tysiące zł), wadium może być wniesione w formie:
  1. pieniądza,
  2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. gwarancji bankowych
  4. gwarancji ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

  Wadium w formie pieniądza należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert na konto Zamawiającego: 20 8752 0006 0130 1094 2000 0050 oraz dołączyć dowód wpłaty do oferty.
  Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą.
  Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert tj. do dnia 28.06.2013 r. do godziny 11.00.

III.2)Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Wiedza i doświadczenie - Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał nie mniej niż 1 robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy drogi o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto w ramach 1 umowy.
 • Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: Oświadczenie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z warunkiem w części VII pkt. 1, z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
  • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodnie z warunkiem w części VII pkt. 1, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 2. Na potwierdzenie spełnienia warunku, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości brutto, daty i miejsca wykonania, zgodnie z warunkiem określonym w część VII pkt 2 - wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
  • Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie w ppkt. a, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii, pod warunkiem, że takie kserokopie zostaną podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - według załącznika nr 6 do SIWZ,
  • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 Pzp lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii, pod warunkiem, że takie kserokopie zostaną podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, oferta musi zawierać dokumenty o których mowa w części VIII, pkt. 3 a, b dotyczące tych podmiotów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w art. 26 ust. 2b, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
 5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
 6. Na potwierdzenie tego, że Wykonawca spełnia warunki określone w dziale VII pkt. I, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oprócz dokumentów wskazanych powyżej pisemne oświadczenie o spełnianiu tych warunków. Odpowiednie oświadczenie znajduje się w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Podpisanie formularza oferty równoznaczne jest ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu wyżej wspomnianych warunków.
 7. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 9. Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów wymaganych w części VIII lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, zamawiający wezwie do ich uzupełnienia wyznaczając termin, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
 2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
 3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWyjaśnienia związane z przetargiem


Wyjaśnienie


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 cze 2013 22:19
Data opublikowania: środa, 12 cze 2013 22:22
Data edycji: środa, 19 cze 2013 14:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2014 12:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1561 razy
Ilość edycji: 1