BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

„Roboty remontowo - budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych”

Zamawiający: GMINA PRZYTUŁY

  1. Supska 10

18-423 Przytuły

tel.512-413-016, fax. 86 2177003

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Roboty remontowo - budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych”

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych dla budynku Urzędu Gminy w Przytułach.

     2.  Zakres robót:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie następujących usług:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z balustradą  przy budynku Urzędu Gminy w Przytułach;

- demontażu części bariery na istniejącym spoczniku schodów;

- wykonanie podejścia dla podjazdu;

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    - Zgodnie z załączonym projektem budowlanym i przedmiarem robót.

- Podjazd dla osób niepełnosprawnych winien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach.

- Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 25.10.2021r.

- W ofercie należy podać całkowitą cenę brutto przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Przytuły

  1. Supska 10

18-423 Przytuły

„Roboty remontowo - budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych”

- Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły do dnia 13.08.2021r. do godz. 1200

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

- Termin płatności faktury: 14 dni.

- Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru robót bez uwag.

- Do oferty należy dołączyć:

a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Formularz ofertowy.

c) Kosztorys ofertowy.

W załączeniu:

  1. Formularz oferty -  załącznik nr 1,
  2. Projekt budowlany wraz z rzutem poziomym i pionowym fundamentów  - załącznik nr 3,
  3. Przedmiar robót – załącznik nr 4,
  4. Projekt umowy
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 sie 2021 10:16
Data opublikowania: czwartek, 24 cze 2021 10:32
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sie 2021 12:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 209 razy