BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2018/S 114-258972

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Przytuły
450669980
ul. Supska 10
Przytuły
18-423
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Wiśniewski
Tel.: +48 515494557
E-mail: przetargi@przytuly.powiatlomzynski.pl
Faks: +48 862177003
Kod NUTS: PL842

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Adres profilu nabywcy: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły

Numer referencyjny: GI.271.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45332000
45320000
45310000
45300000
44112410
39370000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Polska - Gmina Przytuły.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

1.1. Kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych:

a) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 76 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

b) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 36 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 3 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

c) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 3 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

• zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 4 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 500 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0383/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiający wymaga aby co najmniej 40 %wartości zadania zostało zakończone nie później niż do dnia 19.10.2018 r. a pozostała część zadania musi zostać zakończona nie później niż do dnia 10.6.2019 r.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w rozdziale XIV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 800 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800 000,00 PLN

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych);

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (na lub zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ),

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, iż:

— dostarczył w jednej dostawie co najmniej 50 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na budynkach lub minimum jedną instalację kolektorów słonecznych o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

 

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły - sala konferencyjna (1 piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Podstawy wykluczenia:

1) Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 - 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa (do oferty):

1.) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) w wersji elektronicznej– na lub wg Załącznika nr 2 do SIWZ (instrukcja wypełnienia JEDZ na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),

2.) JEDZ w wersji elektronicznej dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy,

3) Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g ustawy.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/06/2018
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2018 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2018 14:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1264 razy