BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych

Wymagane dokumenty

Wniosek posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza oraz właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie 
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny;
3) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6)  wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2],
7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
8)  rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9)  projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (jeśli jest wymagany);
10) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania takiego pozwolenia i kolidująca z drzewami lub krzewami; (nie dotyczy inwestycji liniowych celu publicznego).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, BIP Urzędu Gminy Przytuły

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

o złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów. 

Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów

Inne wskazówki, uwagi:

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku 
o powierzchni do 25 m2.
Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Opracował

Elżbieta Błaszczak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Błaszczak

Data sporządzenia

wtorek, 12 lis 2019 14:51

Data zatwierdzenia

wtorek, 12 lis 2019 14:59
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 12 lis 2019 14:51
Data upublicznienia: wtorek, 12 lis 2019 14:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 137 razy