BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

GR. 6140.2.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPIEKI WETERYNARYJNEJ UDZIELANEJ BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY PRZYTUŁY

ZAMAWIAJĄCY: GMINA PRZYTUŁY

                         UL. SUPSKA 10

                               18-423 PRZYTUŁY

1. INFORMACJE OGÓLNE

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, dlatego też na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579), zapytanie ma jedynie charakter rozeznania rynkowego.

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej z udziałem bezdomnych i dzikich zwierząt, usypianie ślepych miotów, sterylizacja.

3.  ZAKRES USŁUGI:

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu Gminy Przytuły, po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego, upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Przytuły lub Policji.

W koszt usługi wchodzi: badanie kliniczne, koszt leków, koszt dojazdu do miejsca zdarzenia, koszt leczenia według faktycznie poniesionych kosztów.

Usypianie ślepych miotów i sterylizacja bezdomnych zwierząt po każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego, upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

Gotowość do świadczenia usług całodobowo, także w dni wolne od pracy i święta.

Termin obowiązywania umowy: od podpisania umowy do 31.12.2020r.

4.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w terminie do dnia 31.01.2018r. do godz. 15.30

Osoba do kontaktu: Elwira Gardocka, tel. 512-413-016

5.  OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

6.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta musi zawierać:

  1. Pełną nazwę oferenta.
  2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP.
  3. Cenę oferty przedstawioną jako cena netto w PLN.

Do oferty należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną.

2. Dokument potwierdzający, iż usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu, przyznane przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną.

3. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków i osób niezbędnych doświadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’.

7.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 14:13
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2018 14:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 811 razy