BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43960 - 2017 z dnia 2017-03-15 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5”.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

60

40

100

2

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża

Ul. Poligonowa 32

56,76

40

96,76

3

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków

Ul. Parzniewska 10

52,01

40

92,01

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4 spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 10:41
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 10:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 848 razy