BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przytuły: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Doliwy - etap I

Numer ogłoszenia: 49438 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Przytuły ,
ul. Supska 10,
18-423 Przytuły,
tel. 086 2177013, faks 086 2177013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Doliwy - etap I.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
   A. branża drogowa
   • przebudowę i rozbudowę istniejącej nawierzchni brukowej na nawierzchnię bitumiczną,
   • przebudowę przepustu pod koroną drogi w km 0+ 072,57 z istn. z rur bet. Ø300 na przepust z rur bet. Ø600 długości L=8,0m,
   • budowę rowu zakrytego z rury PP Ø300 pod koroną drogi w km 0+379,95,
   • przebudowę istniejących zjazdów na posesje i pola,
   • budowę rowu odkrytego odprowadzającego wody opadowe,
   B. branża elektryczna:
   • przebudowę odcinka linii kablowej niskiego napięcia zasilającej ujęcie wody w Doliwach,
   • przebudowę słupa krańcowego nr 24 napowietrznej linii niskiego napięcia.
   C. branża telekomunikacyjna:
   • przebudowę kabli telefonicznych (kable miedziane rozdzielcze i abonenckie) MNI Telecom S.A. doziemnych poza obręb projektowanej drogi na łącznej długości ok. 230m.


  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.24.52-5, 35.23.32.20-7.


  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


  III.1) WADIUM


  Informacja na temat wadium:Oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości 4000 zł ( słownie cztery tysiące zł), wadium może być wniesione w formie:

  1. pieniądza,
  2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. gwarancji bankowych
  4. gwarancji ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

        Wadium w formie pieniądza należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert na konto Zamawiającego: 33 8752 0006 0130 1094 2000 0010 oraz dołączyć dowód wpłaty do oferty. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą.
        Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert tj. do dnia 28.02.2014r. do godziny 10.00  III.2) ZALICZKI- nie dotyczy.


  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
   Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
   Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
   Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  Osoby zdolne do wykonania zamówienia- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
   Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  Sytuacja ekonomiczna i finansowa- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
   Dokonanie oceny spełniania warunków polegać będzie na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń można dopuścić go do postępowania o udzielenie zamówienia, według formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY


        Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  • Wykonawca do oferty musi dołączyć załączniki nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7a lub 7b, 10 do SIWZ.;

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


        przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

        Warunki wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy.
  1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
  2. Wprowadzone zmiany dotyczące umówionego terminu wykonania zamówienia:
   • z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
   • z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót,
   • zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, brak możliwości dojazdu do obiektu.
  3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy lub stosownym protokole wpisem kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Przedstawiciela Zamawiającego.
  4. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niezgodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.
  5. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności:
   • wstrzymanie robót przez zamawiającego,
   • konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
   • przekazanie placu budowy z opóźnieniem.
  6. Zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności:
   • przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji zezwoleń itp.
   • odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek dodatkowych wymagań nałożonych przez te organy,
   • inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
         W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt. 1-6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego zamówienia.
  7. Zmiany osobowe: Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach:
   • śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób,
   • nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy,
   • rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
  2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przytuły Ul. Supska 10 18-423 Przytuły I piętro- sekretriat.
  3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 lut 2014 13:46
Data opublikowania: środa, 12 lut 2014 13:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 mar 2014 12:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1319 razy