BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przytuły: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przez wieś Gardoty.

Numer ogłoszenia: 273184 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Przytuły ,
ul. Supska 10,
18-423 Przytuły,
tel. 086 2177013, faks 086 2177013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przez wieś Gardoty.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej przez wieś Gardoty, gmina Przytuły na odcinku km 0+000 - 0+361,12 od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej na wysokości granicy działki 103 i 104/1 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną(działka nr 160). Zakres planowanej inwestycji obejmuje: - przebudowę istniejącej brukowej nawierzchni jezdni na nawierzchnię bitumiczną. Zaprojektowano drogę o n/w parametrach technicznych: - klasa drogi - dojazdowa D, - prędkość projektowa - 30 km/h, - obciążenie ruchem - KR1, - przekrój poprzeczny - szlakowy, - szerokość jezdni - 4,50 m, - spadek poprzeczny jezdni na prostej - 2% (daszkowy), - pobocza umocnione kruszywem naturalnym - szer. 0,75 m, - spadek poboczy - 8% (od jezdni).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5, 45.11.12.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:

 1. oferta musi być zabezpieczona wadium w następującej wysokości 4000 zł ( słownie cztery tysiące zł), wadium może być wniesione w formie:
  1. pieniądza,
  2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3. gwarancji bankowych
  4. gwarancji ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

  Wadium w formie pieniądza należy wnieść najpóźniej do dnia składania ofert na konto Zamawiającego: 20 8752 0006 0130 1094 2000 0010 oraz dołączyć dowód wpłaty do oferty.
  Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą.
  Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert tj. do dnia 29.07.2013 r. do godziny 11.00

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Oświadczenie
 • Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Na potwierdzenie spełnienia warunku, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości brutto, daty i miejsca wykonania, zgodnie z warunkiem określonym w część VII pkt 2 - wg tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
  • Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie w ppkt. a, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii, pod warunkiem, że takie kserokopie zostaną podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Oświadczenie
 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
  Na potwierdzenie spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z warunkiem w części VII pkt. 1, z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
  • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodnie z warunkiem w części VII pkt. 1, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
 2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10 18-423 Przytuły I piętro, sekretariat.
 3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 lip 2013 12:47
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2013 12:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2014 12:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1589 razy