BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.

Przytuły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły.

Numer ogłoszenia: 93601 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 168574 - 2013r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Przytuły ,
ul. Supska 10,
18-423 Przytuły,
tel. 086 2177013, faks 086 2177013.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPO Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:

  • Cena wybranej oferty: 192728,16
  • Oferta z najniższą ceną: 192728,16/ Oferta z najwyższą ceną: 274160,57
  • Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 29 maj 2013 11:41
Data opublikowania: środa, 29 maj 2013 11:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2014 12:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1299 razy