BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa garażu z zapleczem socjalno – technicznym na potrzeby OSP w Przytułach.”

     Zmianie uległ załącznik nr 4 do SIWZ (WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA) który jest dostępny poniżej.     Co zmieniono:
     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
 • Do oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
  • instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  • która ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach;
   Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

     A powinno być:
     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
 • Do oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:
   konstrukcyjno-budowlanej,

  która ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi

     W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 3 lip 2012 19:35
Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2012 19:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 wrz 2013 13:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1172 razy