BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przytuły: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.483.000,00 ZŁ. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI ”.
( zamieszczone w BZP w dniu 05.10.2010, nr ogłoszenia: 319094 - 2010)
 1. Zamawiający: Urząd Gminy Przytuły , ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, woj. podlaskie, tel. 086 2177013, faks 086 2177013.
 2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 3. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
        Ogłoszenie nr 255972 - 2010 z dnia 2010-08-18r.
  Ogłoszenie o zamówieniu - Przytuły
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
 5. W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie (zamieszczone w BZP w dniu 26 sierpnia 2010r. nr ogłoszenia 265674-2010).
 6. Rodzaj zamówienia: Usługi.
 7. Określenie przedmiotu zamówienia:
        Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 2.483.000,00 zł ( słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych :
  • Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Supy, Mieczki i Trzaski . Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w roku 2010. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2010 r. - 1.013.000 zł,
  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Kolonia .Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu -w 2010 r. -709.275 zł..
  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrytki. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2010 r. - 760.725 zł,.
 8. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:01.10.2010
 9. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2
 10. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 11. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

        Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku,
  ul. Legionowa 28,
  15-281 Białystok,
  woj. podlaskie.

 12. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):687.630,00 PLN .
 13. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:
  • Cena wybranej oferty: 585 944,62
  • Oferta z najniższą ceną: 585 944,62/ Oferta z najwyższą ceną: 719.747,30
  • Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 5 paź 2010 12:46
Data opublikowania: wtorek, 5 paź 2010 12:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 wrz 2013 13:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1752 razy