BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia II do SIWZ – udzielenie kredytu

treści SIWZ znak: FN. 3321-1/2010
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 2.483.000,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI ”


WYJAŚNIENIA

     W odpowiedzi na pismo z dnia 26-08-2010 znak:O-BIA/064/1734/10/JK,
     Zamawiający: Urząd Gminy Przytuły obsługujący Gminę Przytuły, reprezentowaną przez Wójta Gminy Przytuły
     na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
     udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej dodatkową dokumentację do oceny ryzyka kredytowego, o którą zwrócił się Wykonawca:


     Pytania:
 1. Czy Zamawiający potwierdza, że dla potrzeb obliczenia ceny zamówienia należy przyjąć :
  • terminy uruchomienia kredytu:
   • 15.10.2010 – kwota 1.483.000,00 zł.
   • 15.12.2010 – kwota 1.000.000,00 zł.
  • stawka WIBOR 1M z dnia ogłoszenia przetargu tj.18 sierpnia 2010 roku w wysokości – 3,61%?
 2. Proszę określić sposób ustalenia i aktualizacji stawki bazowej WIBOR 1M dla potrzeb umowy kredytowej.
 3. Czy Zamawiający posiada zarządzenie Wójta o :
  • zaciągnięciu kredytu w wysokości 2.483.000,00 zł.
  • źródłach spłaty przedmiotowego kredytu?
   Jeśli nie, to czy Zamawiający przewiduje przedłożenie projektu takiego zarządzenia i dostarczenia podpisanego przez Wójta zarządzenia przed zawarciem umowy kredytu?
 4. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności ?
 5. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowi?
 6. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?
 7. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prawnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)?
 8. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom ?
 9. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy , której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony ?
 10. Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?
 11. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw.transakcja buy-se4ll-back-BSB)?
 12. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)?
 13. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

ODPOWIEDZI:
     Ad. 1
 • Zamawiający potwierdza terminy uruchomienia kredytu.
 • Stawka WIBOR 1M z dnia ogłoszenia przetargu tj.18 sierpnia 2010 roku w wysokości – 3,61 %.

     Ad. 2
     Sposób określenia stawki bazowej WIBOR 1M dla potrzeb umowy: stawka ustalana na okres 1 miesiąca stawki WIBOR 1 M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca.
     Ad. 3
     Zamawiający posiada Zarządzenie Wójta o zaciągnięciu kredytu (Patrz link Zarządzenie Nr 171/10 z dnia 27 sierpnia 2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.
     Źródła spłaty przedmiotowego kredytu zostaną przedstawione przed zawarciem umowy kredytu.Źródła spłaty kredytu stanowić będą dochody własne.
     Ad. 4
     Zamawiający nie posiada zobowiązań.
     Ad. 5
     Zamawiający nie posiada zawartych umów leasigowych.
     Ad. 6
     Zamawiający nie zawarł umów.
     Ad. 7
     Zamawiający nie posiada zobowiązań.
     Ad. 8
     Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
     Ad. 9
     Zamawiający nie przejął z mocy prawa zadłużeń.
     Ad. 10
     Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu przejętych kredytów i pożyczek.
     Ad. 11
     Zamawiający nie zawarł umów polegających na sprzedaży udziałów i akcji.
     Ad. 12
     Zamawiający nie podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymaganych zobowiązań.
     Ad. 13
     Zamawiający nie ma podpisanych umów faktoringu oraz innych umów.


     Dokumenty uzupełniające:
 1. Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w formie opisowej wraz z opinią RIO.
  W trakcie uzyskiwania. Zostanie przedłożone po uzyskaniu opinii z RIO.
 2. Podanie danych finansowych w następującym układzie :

   2008 2009
   30.06.2010
   Dochody : 5.425.482 6.029.453 3.182.295
   bieżące 5.425.482 5.882.359 3.152.245
   majątkowe 0 147.094 30.050
   Wydatki : 4.531.139 5.794.365 3.313.841
   bieżące 4.387.416 5.236.251 2.552.142
   majątkowe 143.723 558.114 761.699

  a także uzupełnienie prognozy kwoty długu w latach 2010-2020 również o podanie:
Wójt Gminy Przytuły
(-) Krzysztof, Jan Polkowski
Data powstania: wtorek, 31 sie 2010 09:41
Data opublikowania: wtorek, 31 sie 2010 09:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 wrz 2013 13:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1860 razy