BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2022 nr 2022/BZP 00020236/01/P

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Przytuły Krajowy numer identyfikacyjny: 7182138161
Adres: Supska 10
Miejscowość: Przytuły Kod pocztowy: 18-423 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl Numer telefonu kontaktowego: +48515494557
Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego
 
 
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
1 . R O B O T Y B U D O W L A N E
1.1.1 Przebudowa dróg gminnych w
ramach programu Polski Ład
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
4 121 236,00 PLN I kwartał Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: -
Przebudowa drogi gminnej Nr
161000B Chrzanowo – Mikuty
- Przebudowa drogi gminnej
Nr 104624B Gardoty-Mroczki
oraz Nr 104645B Gardoty -
Przebudowa drogi gminnej Nr
104636B Bagienice
 
3 . U S Ł U G I
1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy
Przytuły
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
250 000,00 PLN IV kwartał Informacje dodatkowe: Odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Przytuły od
01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 
Data powstania: wtorek, 18 sty 2022 13:35
Data opublikowania: wtorek, 18 sty 2022 13:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 230 razy