BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 612455-N-2020 z dnia 19.11.2020 r. pod tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2021r.”
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.
  2. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 1
  3. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin płatności faktury

Łączna liczba punktów

1

MPO Sp. z o.o.

Ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

281 750,40 zł

30 dni

100 pkt

 

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.
Data powstania: czwartek, 17 gru 2020 14:06
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2020 14:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 304 razy