BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 612455-N-2020 z dnia 19.11.2020 r. pod tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2021r.”

  1. Data otwarcia ofert: 04.12.2020 r.
  2. Godzina otwarcia ofert: 10:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 275 644,00 zł brutto.
  4. Zestawienie ofert:

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania

Termin płatności faktury

1

MPO Sp. z o.o.

Ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

281 750,40 zł

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

30 dni

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: piątek, 4 gru 2020 12:33
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2020 12:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 359 razy