BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 602247-N-2020 z dnia 2020-10-26 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej nr 104627B w m. Kubra Przebudówka, gmina Przytuły”
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

BIK – PROJEKT Sp. z o.o.  ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.
  2. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 4
  3. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

265 460,60 zł

60 miesięcy

100 pkt

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

272 558,84 zł

60 miesięcy

98,44 pkt

3

KONSORCJUM

Lider: Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

Partner: VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

283 800,00 zł

60 miesięcy

96,12 pkt

4

KONSORCJUM

Lider: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Partner:  P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża

318 078,00 zł

60 miesięcy

90,07 pkt

 

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Data powstania: sobota, 21 lis 2020 22:09
Data opublikowania: sobota, 21 lis 2020 22:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 405 razy