BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 602247-N-2020 z dnia 2020-10-26 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej nr 104627B w m. Kubra Przebudówka, gmina Przytuły”

  1. Data otwarcia ofert: 10.11.2020 r.
  2. Godzina otwarcia ofert: 10:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 392 935,86 zł brutto.
  4. Zestawienie ofert:

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

265 460,60 zł

30.09.2021 r.

60

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

272 558,84 zł

30.09.2021 r.

60

3

KONSORCJUM

Lider: Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

Partner: VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

 

283 800,00 zł

30.09.2021 r.

60

4

KONSORCJUM

Lider: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Partner:  P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża

 

318 078,00 zł

30.09.2021 r.

60

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 10 lis 2020 11:36
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2020 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 412 razy