BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie i obsługę kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 666 072 zł. na realizację zadań

Gmina Przytuły

ul. Supska 10

18 – 423Przytuły

NIP 7182138161

REGON 450669980

Gmina Przytuły  zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu w kwocie – 1 666 072,00 zł.  na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo, Nowa Kubra”, „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”, „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie    Przytuły”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”.

 

Zamawiający:

Gmina Przytuły reprezentowana przez

Wójta Gminy  – Kazimierza Ramotowskiego

ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły

tel. 512 413016     fax. 086 217 70 03  

e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

 1. Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie i obsługę kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 666 072 zł. na realizację zadań pn.:

      -  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo, Nowa Kubra” ,

- „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”,

- „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie    Przytuły,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu dla Gminy Przytuły  w kwocie 1 666 072,00  PLN (słownie:  jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote)  z przeznaczeniem na  wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pn.   „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo, Nowa Kubra” , „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”, „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie    Przytuły”, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”.

 Uruchomienie kredytu przez Bank nastąpi w dniu 28 października 2020 r. Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego.

 

3. Warunki spłaty kredytu:

 1. kredyt zostanie spłacony w 2020 roku, jednorazowo lub w ratach w zależności od daty otrzymania refundacji z budżetu UE na realizację poszczególnych operacji na które otrzymano dofinansowanie,
 2. odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty (salda kredytu) na dzień 30 każdego miesiąca / luty-28/,
 3. kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w banku w okresie obowiązywania umowy,
 4. zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.

4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu:

 1. niewykorzystania całości kredytu,
 2. zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie kwot i terminów,
 3. wcześniejszej spłaty rat kredytu.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej / PLN /.

6. Do formuły naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.

7. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.

8. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu.

9. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M wg stanu na dzień 14 października 2020 roku.

10. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

11.  Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.

12. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" – załącznik nr 1.

13. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:

 1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru, stanowiący załącznika nr 1,
 2. zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późniejszymi zmianami /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 3. wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać pocztą lub  dostarczyć osobiście  do  sekretariatu Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem " Kredyt na wyprzedzające finansowanie", w terminie do dnia 23 października 2020 r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2020. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Przytułach w sali Nr 17 (I piętro)

15. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:    

 1. Elżbieta Ziółek - Skarbnik Gminy Przytuły, telefon 512 413 016, mail: skarbnik@przytuly.powiatlomzynski.pl ( sprawy związane z budżetem, sprawozdaniami, itp.)

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 1września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 3. Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2020.
 4. Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024
 5. Uchwała Nr RIO.II-00313-68/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyrażenia  opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przytuły kredytu na wyprzedzające sfinansowanie  działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 Zatwierdzam

  Wójt Gminy

       (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 paź 2020 13:53
Data opublikowania: środa, 14 paź 2020 14:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 327 razy