BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Zamawiający: GMINA PRZYTUŁY

 1. Supska 10

18-423 Przytuły

tel.512-413-016, fax. 86 2177003

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na budowie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej w miejscowości Wagi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie następujących usług:

- wykonanie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem i zagospodarowaniem zieleni – zakres przedsięwzięcia obejmuje: montaż karuzeli z siedziskami, montaż huśtawki podwójnej metalowej, dostawę i montaż 2 ławek, wykonanie ogrodzenia oraz zieleni
- wykonanie siłowni plenerowej – zakres przedsięwzięcia obejmuje dostawę i montaż zestawu : prasa nożna + pylon +wioślarz oraz kosz na śmieci
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego – zadanie obejmuje : wykonanie robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni trawiastej, montaż bramek do piłki nożnej i zestawu do siatkówki : słupki+ siatka
- utwardzenie dojazdu oraz miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej

 1. Opis zamówienia:
  - Zgodnie z załączonym projektem budowlanym i przedmiarem robót
  - Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r.
  - W ofercie należy podać całkowitą cenę brutto przedmiotu zamówienia.
  - Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Przytuły

 1. Supska 10

18-423 Przytuły

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”


- Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły do dnia 31.08.2020 r. do godz. 1200
- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
- Termin płatności faktury: 14 dni.
- Okres gwarancji: 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru robót bez uwag.
- Do oferty należy dołączyć:
a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
c) Formularz ofertowy.

 

W załączeniu:

 1. Formularz oferty -  załącznik nr 1,
 2. Oświadczenie - załącznik nr 2,
 3. Projekt budowlany  - załącznik nr 3,
 4. Przedmiar robót – załącznik nr 4,
 5. Mapa podglądowa terenu inwestycji.
 6. Projekt umowy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 sie 2020 13:28
Data opublikowania: środa, 19 sie 2020 13:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 464 razy