BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 564925-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.  pod tytułem: „Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980m. ”

 

  1. Data otwarcia ofert: 06.08.2020 r.
  2. Godzina otwarcia ofert: 10:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 416 743,05 zł brutto.
  4. Zestawienie ofert:

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

230 342,30 zł

03.11.2020 r.

60 miesięcy

2

KONSORCJUM

Lider: MOBILDROG Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok

Partner: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk

Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża

233 618,57 zł

03.11.2020 r.

60 miesięcy

3

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

234 353,15 zł

03.11.2020 r.

60 miesięcy

4

Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

 

237 150,40 zł

03.11.2020 r.

60 miesięcy

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

288 954,95 zł

03.11.2020 r.

60 miesięcy

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 6 sie 2020 14:44
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2020 11:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 454 razy