BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

 równowartości kwoty 30 000 EURO

 

 

Zamawiający: GMINA PRZYTUŁY

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel.512-413-016, fax. 86 2177003

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej

 na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przytuły, umieszczonym w schronisku.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie następujących usług:

Odławianie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły oraz ich transport do schroniska (a w koniecznych przypadkach transport do Zakładu weterynaryjnego)

odławianie i transport bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania,

odławianie zwierzęcia nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną zgłoszenia przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Przytułach. 

Zapewnienie odłowionym oraz przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej, obejmującej kwarantannę, odrobaczenie, szczepienia profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie, oraz leczenie w miarę potrzeb,

Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki polegającej na zabezpieczeniu odpowiednich miejsc do przetrzymywania zwierząt, wyżywienie zwierząt, dostęp do wody pitnej, właściwe traktowanie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Prowadzenie ewidencji odłowionych i oddanych do adopcji zwierząt z terenu gminy Przytuły, poprzez założenie karty ewidencyjnej z danymi umożliwiającymi bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (nr mikroczipa, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, informacja o czasie i miejscu odłowienia oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia)

Znakowanie psów przyjmowanych do schroniska poprzez wszczepienie mikroczipa.

Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji odłowionych z terenu Gminy Przytuły zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Usypianie ślepych miotów.

Aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Przytuły, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za adopcję psa. Do adopcji będą trafiały zwierzęta wykastrowane lub wysterylizowane.

Szczenięta w wieku do 3 – miesiąca życia mogą być przekazywane do adopcji bez zabiegów sterylizacji lub kastracji, po wcześniejszej pozytywnej decyzji lekarza weterynarii.

Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia odłowu po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich. Po tym okresie psy przeznaczane są do adopcji.

Przejęcie i przetransportowanie ok 15 psów wyłapanych w latach poprzednich z terenu Gminy Przytuły, (przebywających obecnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach), do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w wybranej ofercie przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni transport i utrzymanie zwierząt w ramach kosztów wykonania umowy z Zamawiającym.

W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku.

 

3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Przestrzeganie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w tym zakresie.

Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego. 

Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia:

a) Ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia oraz podmiotu zgłaszającego,

b) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,

c) zestawienia numerów identyfikacyjnych,

d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,

e) przekazywanie na adres email fotografii odłowionego psa wraz z informacją o miejscu i dacie odłowu wraz z numerem identyfikacji.

Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Przytuły z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada.

Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia i utrzymania z terenu Gminy Przytuły– ok. 10 sztuk rocznie. 

 Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie adopcji psów, w tym celu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające współpracę w tym zakresie.

Przedłożenie kserokopii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwy organ, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz. U. 2016 r. poz. 250).

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2020 r. 

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub drogą elektroniczną na e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 03.02.2022r.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Monika Diks tel. 512-413-016 e-mail: doradztwo@przytuly.powiatlomzynski.pl

7 Sposób przygotowania oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,

b) do oferty należy dołączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1).

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 lip 2020 12:39
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 12:44
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 695 razy