BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Przytuły: MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 544426-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytuły, Krajowy numer identyfikacyjny 45066998000000, ul. ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 177 013, e-mail inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl, faks 862 177 013. Adres strony internetowej (url): http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/ I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): GI.271.3.2020 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa i montażu w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 5 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: -Hydrofornia Przytuły, Nowa Kubra, 18-423 Przytuły, nr dz. 2/1 obręb Nowa Kubra o mocy min. 39,96 kWp, -Przepompownia Doliwy, Doliwy, 18-423 Przytuły, nr dz. 177/2 obręb Doliwy o mocy min. 11,10 kWp, -Przepompownia Przytuły Kolonia, Przytuły Kolonia, 18-423 Przytuły, nr dz. 271/3 obręb Przytuły o mocy min. 16,28kWp, -Szkoła Podstawowa w Przytułach, Przytuły, ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły, nr dz. 240 obręb Przytuły o mocy min 22,94 kWp, -Urząd Gminy Przytuły, Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, nr dz. 109 obręb Przytuły o mocy min 14,80 kWp, II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8 Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 71320000-7, 45310000-3, 45261215-4 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 600402.67 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Pro-Technik Email wykonawcy: Adres pocztowy: Ul. Kujawska 53/1 Kod pocztowy: 15-548 Miejscowość: Białystok Kraj/woj.: podlaskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 481385.96 Oferta z najniższą ceną/kosztem 455357.81 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489328.71 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Data powstania: czwartek, 16 lip 2020 15:50
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2020 15:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 75 razy