BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Przytuły zaprasza do złożenia oferty na usługę p.n.: ´´Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły´´ w 2020 roku.
 1. Nazwa i adres zamawiającego:

                  

                   Gmina Przytuły

 1. Supska 10

                   18-423 Przytuły

        NIP: 718-213-81-61

       reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

Tel. 515-494-557 fax. 86 217-70-03 mail. srodowisko@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

Adres strony internetowej: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 

 • Załadunku zebranych wyrobów azbestowych na pojazd przeznaczony do transportu. Załadunek ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy.
 • Transporcie zebranych wyrobów azbestowych w przeznaczonym do tego celu miejscu unieszkodliwienia, które jest zarządzane przez instytucję działającą w sposób legalny i uprawnioną do przyjmowania i unieszkodliwiania tego typu odpadów. (Transport ma zostać przeprowadzony sprzętem Wykonawcy).
 • Przekazaniu wyrobów zawierających azbest ww. instytucji celem unieszkodliwienia. (Koszt zdeponowania i unieszkodliwienia odpadów ponosi Wykonawca).
 • Nie jest planowany demontaż płyt cementowo - azbestowych bezpośrednio z budynków.

               

2.W związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w rozdz. II.

 

 • Wykonawca jest zobowiązany do wkalkulowania wszelkich możliwych do powstania kosztów w oferowaną cenę wykonawstwa.
 • Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie całego procesu odbioru wyrobów azbestowych z danej nieruchomości.
 • Wykonawca jest zobowiązany do posiadania uprawnień do podejmowania prac na danym terenie i uprawnień na transport odpadów określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

 

3.Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

 

 • Sporządzenia dokumentacji fotograficznej tych części nieruchomości, z których usunięto płyty cementowo-azbestowe. Dokumentowanie ma odbyć się w sposób następujący: Wykonawca musi wykonać co najmniej dwa zdjęcia danego obiektu w taki sposób, by jednoznacznie można było stwierdzić usuniecie płyt azbestowych z danej posesji (tzn. zdjęcie sprzed usunięcia oraz zdjęcie po usunięciu z oznaczeniem: nazwa miejscowości, numer domu, numer geodezyjny działki – w formie elektronicznej  - 2 płytki CD). Powyższy warunek dotyczy wszystkich nieruchomości.
 • Uwierzytelnionych kopi zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy, oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
 • Ważenia wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich zaprotokołowania wagi powinna być potwierdzona podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości.
 • Potwierdzenia przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości w formie protokołu odbioru odpadu sporządzonego w dwóch egzemplarzach: jeden dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Gminy w Przytułach, natomiast drugi dla właściciela nieruchomości.
 • Sporządzenia kart przekazania odpadów lub innych dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia. Karty te muszą zawierać co najmniej: datę zdeponowania odpadów na składowisku, masę zdeponowanych odpadów oraz rodzaj zdeponowanych odpadów i muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

 

4.Przewidywana szacunkowa wielkość  zamówienia opisanego w rozdz. II to około 36 Mg

 płyt cementowo azbestowych.

5.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane płyty azbestowo- cementowe z miejsc tymczasowego składowania. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu

zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych  przedmiotem zamówienia  określone zostały w sposób szacunkowy. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami lub żądaniem zmiany umowy w przypadku redukcji lub zwiększenia wielkości przedmiotu zamówienia.

7.Zamówienie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

   Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 15.09.2020 r.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena- 100% kryterium wyboru za 1 Mg

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy nadesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do dnia 3 lipca.2020 r.                           do godz. 12.00 do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

Oferty należy dostarczyć w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem ´´Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły´´ oraz pieczęcią Wykonawcy.

 1. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenie o posiadaniu niezbędnych pozwoleń i koncesji zgodnych z aktualnie obowiązującym na terenie RP prawem wymaganych do odbioru i transportu odpadów opisanych w rozdz. II.-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenia o posiadanym przeszkoleniu osób biorących udział w zamówieniu, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

3.Podpisane pieczęcią firmową i osobową oświadczenie dotyczące zdolności do wykonania zamówienia związane z: posiadaniem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniem wiedzy i doświadczenia; dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; znajdowaniem się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie Zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

4.Podpisany pieczęcią firmową i osobową aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

5.Podpisana pieczęcią firmową i osobową oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem umowa z instytucją zarządzającą miejscem deponowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, do której zostaną przetransportowane odpady z Gminy Przytuły.

6.Wypełniony formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr. 4 do niemniejszego zapytania.

7.Oferty nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

 1. Opis sposobu oceny ofert.

Oferty będą oceniane dwuetapowo.

Etap 1. Analiza dostarczonych dokumentów dotyczących sytuacji prawno-ekonomiczno-technicznej przedsiębiorstwa.

Etap 2. Analiza zaproponowanych ofert.

 1. Informacje ogólne

1.Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana ta oferta, która uzyska najniższą cenę.

2.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapisanych wyżej warunków wykonania zamówienia.

 1. W razie uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy o wykonawstwo, Zamawiający wybierze kolejną z najkorzystniejszych ofert.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 cze 2020 15:15
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2020 15:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 500 razy