BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 544426-N-2020 z dnia 2020-05-27 r. pod tytułem: „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”

 

  1. Data otwarcia ofert: 16.06.2020 r.
  2. Godzina otwarcia ofert: 10:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 738.495,28 zł brutto.
  4. Zestawienie ofert:

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Kryteria punktowe

Termin wykonania /

Termin płatności

1

KOMTECH Piotr Martuszewski

Ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

Cena  ofertowa brutto: 455.357,81zł

Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC: 20,3%

Okres gwarancji: 132 miesiące

Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne modułów fotowoltaicznych: 5400Pa

Współczynnik wypełnienia modułów fotowoltaicznych: 78,5%

16.10.2020 r.

30 dni

2

Pro-Technik

Ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

Cena  ofertowa: 481.385,96zł

Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC: 20,08%

Okres gwarancji: 132 miesiące

Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne modułów fotowoltaicznych: 8000Pa

Współczynnik wypełnienia modułów fotowoltaicznych: 77,92%

16.10.2020 r.

30 dni

3

Rzońca Sp. z o.o.

Ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

Cena  ofertowa: 484.620,00zł

Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC: 20,08%

Okres gwarancji: 132 miesiące

Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne modułów fotowoltaicznych: 8000Pa

Współczynnik wypełnienia modułów fotowoltaicznych: 77,92%

16.10.2020 r.

30 dni

4

Konsorcjum firm

Lider:

ASH Remigiusz Skowroński

Ul. Juliusza Słowackiego 20A

07-417 Ostrołęka

Uczestnik:

Falcon Energy Sp. z o.o.

Ul. Składowa 10 lok. 127/3

15-399 Białystok

 

Cena  ofertowa: 489.328,71zł

Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC: 20,8%

Okres gwarancji: 132 miesiące

Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne modułów fotowoltaicznych: 8000Pa

Współczynnik wypełnienia modułów fotowoltaicznych: 77,9%

16.10.2020 r.

30 dni

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu - Załącznik nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 16 cze 2020 15:16
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2020 15:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 275 razy