BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 604171-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

 

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

3. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 4

 

4. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

<td ">1<td ">666.800,00 zł

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Okres gwarancji

Łączna punktacja

BIK – PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

599.398,90 zł

60 miesięcy

100

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

635.527,40 zł

60 miesięcy

96,59

3

Konsorcjum:

LIDER – Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK – VIKBUD Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m. 8, 07-410 Ostrołęka

60 miesięcy

93,93

4

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

918.249,21 zł

60 miesięcy

79,17

 

5. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

7. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Data powstania: środa, 30 paź 2019 15:29
Data opublikowania: środa, 30 paź 2019 15:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 685 razy