BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 600990-N-2019 z dnia 2019-09-23 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

 

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

3. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 4

 

4. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

1 433 369,23 zł

60 miesięcy

100

2

BIK – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

1 475 429,34 zł

60 miesięcy

98,29

3

Konsorcjum:

LIDER – Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK – VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15 m. 8, 07-410 Ostrołęka

1 508 999,67 zł

60 miesięcy

96,99

4

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 998 145,07 zł

60 miesięcy

83,04

 

5. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

7. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Data powstania: czwartek, 17 paź 2019 13:15
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2019 13:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 782 razy