BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 604171-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.  pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

 

1. Data otwarcia ofert:  16.10.2019 r.

2. Godzina otwarcia ofert: 10:10

3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 708.743,89 zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

599.398,90 zł

05.10.2020 r.

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

635.527,40 zł

05.10.2020 r.

60 miesięcy

3

Konsorcjum:

LIDER – Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK – VIKBUD Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m. 8, 07-410 Ostrołęka

666.800,00 zł

05.10.2020 r.

60 miesięcy

4

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

918.249,21 zł

05.10.2020 r.

60 miesięcy

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: środa, 16 paź 2019 15:10
Data opublikowania: środa, 16 paź 2019 15:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 752 razy