BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Gmina Przytuły zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na obsługę i  bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach  oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2019/2020 wybrano ofertę:

 

A)  Szkoła Podstawowa w Przytułach (zadanie nr 1) – Monika Zalewska ul. Lipowa 2, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 13.500 zł brutto;

B) Szkoła Podstawowa w Wagach (zadania nr 2)- Monika Zalewska ul. Lipowa 2, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 15.000 zł brutto;

C)  Urząd Gminy w Przytułach (zadanie nr 3)- Usługi CO Józef Zakrzewski, ul. Supska 1A, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 9.500,00 zł brutto;

Liczba złożonych ofert: 3

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak

 

Termin zawarcia umowy: 09.10.2019 r. w siedzibie  Zamawiającego: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły godz. 11:00.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, nieprzystąpienie Wykonawcy do podpisania umowy skutkuje utratą wadium.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć:

  1. Ksero potwierdzone z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palaczy wykonujących usługę.
  2. Ksero potwierdzone z oryginałem umowy z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania opału w piecach.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży  wyżej wymienionych dokumentów.

Data powstania: wtorek, 1 paź 2019 15:22
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2019 15:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 703 razy