BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020”

Na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.)w sprawie udzielania zamówień,  których wartość nie przekracza 30.000 EURO  zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pod nazwą: „Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z  zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020”

I. Dane zamawiającego

 

Zamawiający: Gmina Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

REGON 450669980

NIP 718-213-81-61

reprezentowana przez Wójta Gminy

Siedziba: Urząd Gminy w Przytułach

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel./fax. 512413016/86 2177003

REGON 000527374

NIP 001082342

gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie ucznia  niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu   z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 4 oraz odwozie do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020.

2. Trasa przywozu:

 

Trzaski – Łomża

Trasa odwozu:

Łomża – Trzaski

 

 długość trasy przywóz 30 km

 długość trasy odwóz 30 km

 ilość uczniów – 1 osób

 godz. rozpoczęcia zajęć – 8:00

 czas wyjazdu ok. godz. 6:30

 czas odwozu ok. godz. 15:00

 

3. Usługa realizowana będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 od 2 września do 26 czerwca będzie wynosić 188 dni.

4. Miejsce wsiadania i wysiadania ucznia.

 

Wykaz Przystanków:

1) Trzaski – posesja

5. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km trasy (obowiązująca przez cały okres trwania umowy).

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. całości zamówienia.

7. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) dowożenia i odwożenia ucznia z zachowaniem zasady, że uczeń dowożony będzie  do szkoły nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,

2) przewozu ucznia środkiem transportu spełniającym normy do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdy muszą być wyposażone w atestowany sprzęt zabezpieczający,

3) w przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 minut od powstania awarii, samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym,

4) w przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego,

5) pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, NNW,

6) zapewnienia przewożonemu uczniowi niepełnosprawnemu opieki podczas dowozu, bezpiecznych      i higienicznych warunków przejazdu.

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga, aby usługi objęte niniejszym zamówieniem były realizowane taborem spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

2. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca posiadał aktualną licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesję) na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami na stanowisku kierowcy autobusu – osoba, która spełnia wymagania określone w art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia tj. z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 58), posiada odpowiednie uprawnienia (w tym świadectwa kwalifikacji uprawniające do przewozu osób).

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

Od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020r. – razem 188 dni

V. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) i kwoty te wpisuje słownie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

5. Zaproponowana cena dotyczy jednego kilometra i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

VI. Informacja o dokumentach wymaganych przez Zamawiającego

 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował w dniu podpisania umowy następującymi dokumentami:

1) odpisem decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 58), tj. licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesja) na wykonywanie transportu drogowego osób,

2) kserokopią ważnego dowodu rejestracyjnego,

3) potwierdzeniem zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC (ważność polisy w  okresie realizacji przedmiotu zamówienia),

4) oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

VII. Kryteria oceny ofert

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - waga kryterium: 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, w  sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2019r. do godz. 10.00

2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu (kopercie) opisanym:

 

Oferta na

„Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz zapewnieniem opieki                     w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020”  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.08.2019r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej (I piętro).

IX. Informacja dotycząca najkorzystniejszej oferty

1. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną (e-mail) i telefonicznie. Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w uzgodnionym miejscu                        i terminie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została porównana             i oceniana jako kolejna najbardziej korzystna.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje również wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby ) na stronie internetowej Gminy Przytuły.

 

Załączniki :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

3. Klauzula informacyjna (do przetwarzania danych osobowych) – załącznik nr 3.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 sie 2019 08:04
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2019 08:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 683 razy