BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Obrytki, gmina Przytuły”

2. Data otwarcia ofert:  01.08.2019r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 174 709,85 brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności faktury

1

Konsorcjum

-Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15/8

- VIKBUD Robert Wierzbowski z siedzibą 07-410 Ostrołęka ul. Powstańców 15 m.8

230 000,00 zł

31.10.2019r.

60 miesięcy

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

276 851,59

31.10.2019r.

60 miesięcy

30 dni

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz z e złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 1 sie 2019 14:47
Data opublikowania: czwartek, 1 sie 2019 14:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 938 razy