BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o modyfikacjach

Polska-Przytuły: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2019/S 084-200294

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Przytuły
450669980
ul. Supska 10
Przytuły
18-423
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Wiśniewski
Tel.: +48 515494557
E-mail: przetargi@przytuly.powiatlomzynski.pl
Faks: +48 862177003
Kod NUTS: PL842

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Adres profilu nabywcy: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły - zmiana umowy

Numer referencyjny: GI.271.10.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09331100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45332000
45320000
45310000
45300000
44112410
39370000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Polska - Gmina Przytuły

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

 

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

1.1. Kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych:

a) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 76 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

– zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

b) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 36 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

– zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 3 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

c) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 3 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

– zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 4 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 500 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 10/06/2019
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

WND-RPPD.05.01.00-20-0383/17

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-401053

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 2018/S 177-401053
Nazwa:

 

Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
11/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
ASH Remigiusz Skowroński
146593455
ul. Słowackiego 20A
Ostrołęka
07-417
Polska
Kod NUTS: PL924
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 2 164 814.81 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Nie złożono odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2019

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
09331100
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45332000
45320000
45310000
45300000
44112410
39370000
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Polska - Gmina Przytuły

VII.1.4)Opis zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

1.1. Kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych:

a) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 76 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

– zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

b) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 36 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

– zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 3 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

c) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 3 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi:

– zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 769 % - 4 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 500 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja,

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/09/2019
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 164 814.81 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
ASH Remigiusz Skowroński
Ostrołęka
07-417
Polska
Kod NUTS: PL924
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

 

1) § 2 ust. 1 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie: „zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.9.2019 r. w tym co najmniej 40 % wartości zadania Wykonawca wykona w terminie do dnia 19.10.2018 r.”,

2) § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga rozliczenia częściowego wykonanych przez Wykonawcę robót. Pierwsza część – co najmniej 40 % wartości zadania Wykonawca musi zrealizować do dnia 19.10.2018 r. Druga część – całość zadania Wykonawca musi zrealizować do dnia 30.9.2019 r. Zapłata za wykonanie każdej części zostanie rozliczona fakturą na podstawie protokołu odbioru częściowego robót oraz protokołu końcowego odbioru robót. Odbiór częściowy i końcowy robót będzie odbywał się zgodnie z § 8 umowy.”

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

 

Zamawiający uzyskał zgodę instytucji finansującej Projekt na wydłużenie terminu realizacji Projektu oraz zawarty został w dniu 24.4.2019 r. Aneks nr 1 do umowy Nr GI.272.10.2018 z dnia 11.9.2018 r. wydłużający realizację Projektu do dnia 30.9.2019 r. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt c umowy Nr GI.272.10.2018 z dnia 11.9.2018 r. oraz protokołem z dnia 3.4.2019 r. podpisanym przez strony umowy, zmienia się końcowy termin realizacji przedmiotu umowy na dzień 30.9.2019 r. z uwagi na zamianę instalowanych kolektorów słonecznych z Kingspan HP 400 20/HP 400 30 na kolektory słoneczne Viessmann SP3B.

VII.2.3)Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 2 164 814.81 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 2 164 814.81 PLN
Data powstania: wtorek, 30 kwi 2019 10:01
Data opublikowania: wtorek, 30 kwi 2019 10:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 878 razy