BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

I. Gmina Przytuły z siedzibą w Przytułach przy ul. Supskiej 10, 18-423 Przytuły, NIP 718-213-81-61, REGON 450669980

reprezentowana przez Pana Kazimierza Ramotowskiego - Wójta Gminy Przytuły zaprasza do składania oferty cenowej na utwardzenie placu manewrowego przy budynku usługowym z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wilamowie.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro zgodnie z art. 4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).

III. Opis zamówienia:

1. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót – załącznik nr 3.

2. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 14.06.2019r.

3. W ofercie należy podać całkowitą cenę brutto przedmiotu zamówienia.

4. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

„Utwardzenie placu w Wilamowie”

5. Miejsce i termin składania ofert: W siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10,18-423 Przytuły do dnia 09.04.2019 r. do godz. 12.00

6. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

7. Termin płatności faktury: 14 dni.

8. Okres gwarancji: 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru robót bez uwag.

9. Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

3) Formularz ofertowy.

 

W załączeniu:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1,

2. Oświadczenie - załącznik nr 2,

3. Przedmiar robót - załącznik nr 3,

4. Mapa podglądowa terenu inwestycji.

5. Projekt umowy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 mar 2019 15:21
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2019 15:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 897 razy