BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły”

2. Data otwarcia ofert:  18.02.2019r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:15

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 110 260,00zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności faktury

1

MPO Spółka z o.o.

15-950 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 48

154 072,80

01.04.2019-31.12.2019

Nie dotyczy

30 dni

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz z e złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Komisja przetargowa:

    1. Kamil Wiśniewski

    2. Elwira Gardocka

    3. Paweł Cwaliński

Data powstania: wtorek, 19 lut 2019 15:07
Data opublikowania: wtorek, 19 lut 2019 15:09
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 797 razy