BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE

Gmina Przytuły zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2018/2019 wybrano ofertę:

 

A) Szkoła Podstawowa w Przytułach (zadanie nr 1) – Palacz CO Ziółek Jan, Przytuły ul. Lipowa 28/5, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 20.000,00 zł brutto;

B) Szkoła Podstawowa w Wagach (zadania nr 2)- brak ofert;

C) Urząd Gminy w Przytułach (zadanie nr 3)- Zakrzewski Józef, 18-423 Przytuły, ul. Supska 1A. Cena ofertowa 12.000,00 zł brutto;

Liczba złożonych ofert: 2

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak

 

Termin zawarcia umowy: 05.10.2018r w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły godz. 11:00.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, nieprzystąpienie Wykonawcy do podpisania umowy skutkuje utratą wadium.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć:

  1. Ksero potwierdzone z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palaczy wykonujących usługę.
  2. Ksero potwierdzone z oryginałem umowy z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania opału w piecach.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie przedłoży wyżej wymienionych dokumentów.

Data powstania: czwartek, 27 wrz 2018 08:48
Data opublikowania: czwartek, 27 wrz 2018 08:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 232 razy