BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostosowanie istniejącego miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Przytułach do dzieci z niedosłuchem przez zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz zakup i montaż pomocy dydaktycznych.

 Gmina Przytuły w związku z realizacją projektu pn.”Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Przytuły” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 \Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność,

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:

                                    

Dostosowanie istniejącego miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Przytułach do dzieci                                 z niedosłuchem przez zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz zakup i montaż pomocy dydaktycznych.

 

 

    I.          ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przytuły

ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły

REGON 450669980 NIP 718-213-81-61

Reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

Siedziba: Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

Tel./fax 512413016/86 2177003 e-mail: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl

  II.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./ Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie   BIP-u Gminy Przytuły. Wywieszone jest również   na tablicach ogłoszeń                       w Urzędzie Gminy w Przytułach i tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej                    w Przytułach i Szkole Podstawowej w Wagach.

 

 II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Realizacja zamówienia obejmuje dostosowanie miejsca Punktu Przedszkolnego                           w Przytułach do dziecka z niedosłuchem poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnej.

2. Zakup pomocy dydaktycznych – w formie dwóch dywanów interaktywnych ułatwiających   przeprowadzanie specjalistycznych zajęć wyrównujących.

3, Szczegółowy wykaz i opis każdej części zamówieni zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania                               w placówkach oświatowych – przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

6. Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności z wymogami UE, wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

7. Zamówienie obejmuje transport i montaż (na koszt i ryzyko wykonawcy).

8. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonych artykułów.

9. Miejscem realizacji zamówienia w pkt 1 jest Punkt Przedszkolny w Przytułach, a w pkt. 2 oddziały wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przytułach i Szkole Podstawowej w Wagach.

 

 

IV. Termin wykonania zmówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy  do 31.10.2018 r.

 

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100% za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za wykonanie zamówienia

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do 30.08.2018 r. do godz.11.00:

a) w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w sekretariacie (1 piętro).

b) drogą elektroniczną na adres:: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl

c)drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, ze : administratorem danych osobowych jest Gmina Przytuły z siedzibą w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, tel. 512413016 fax , e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski,pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Przytułach oraz oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego       w Wagach o dodatkowe zajęcia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.4 ust. 8 ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz1579                z późn. zm.), dalej „ustawa z Pzp”
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do stosowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przechowywania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu : w związku a art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 sie 2018 13:15
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2018 13:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 636 razy