BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIA OFERTOWE

I.

Gmina Przytuły w związku z realizacją projektu pn.”Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Przytuły” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 \Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność,

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:

                                    

Dostosowanie istniejącego miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Przytułach do dzieci  z niedosłuchem przez zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz zakup i montaż pomocy dydaktycznych.

 

    I.          ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przytuły

ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły

REGON 450669980 NIP 718-213-81-61

Reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

Siedziba: Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

Tel./fax 512413016/86 2177003 e-mail: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl

  II.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./ Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie    BIP-u Gminy Przytuły. Wywieszone jest również   na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przytułach i tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej           w Przytułach i Szkole Podstawowej w Wagach.

 

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Realizacja zamówienia obejmuje dostosowanie miejsca Punktu Przedszkolnego  w Przytułach do dziecka z niedosłuchem poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnej.

2. Zakup pomocy dydaktycznych – w formie dwóch dywanów interaktywnych ułatwiających   przeprowadzanie specjalistycznych zajęć wyrównujących.

3, Szczegółowy wykaz i opis każdej części zamówieni zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

5. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych – przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

6. Dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności z wymogami UE, wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

7. Zamówienie obejmuje transport i montaż (na koszt i ryzyko wykonawcy).

8. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonych artykułów.

9. Miejscem realizacji zamówienia w pkt 1 jest Punkt Przedszkolny w Przytułach, a w pkt. 2 oddziały wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przytułach i Szkole Podstawowej w Wagach.

 

 

IV. Termin wykonania zmówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy  do 31.10.2018 r.

 

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100% za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za wykonanie zamówienia

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do 16.08.2018 r. do godz.11.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w sekretariacie (1 piętro).

2. Oferty należy składać w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz dopiskiem „Dostosowanie istniejącego miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Przytułach do dzieci  z niedosłuchem przez zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz zakup i montaż pomocy dydaktycznych” .

3. Oferta musi zawierać formularz ofertowy.

4. Oferty złożone po terminie tj. 16.08.2018 r. godz. 11.00 nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 

VII. Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, ze : administratorem danych osobowych jest Gmina Przytuły z siedzibą w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, tel. 512413016 fax , e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski,pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Przytułach oraz oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego  w Wagach o dodatkowe zajęcia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.4 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz1579  z późn. zm.), dalej „ustawa z Pzp”
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do stosowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przechowywania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu : w związku a art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis i wykaz przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy

 


II.

 

                           ZAPYTANIE OFERTOWE

   Gmina Przytuły w związku z realizacją projektu pn.”Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Przytuły” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 \Oś priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność,

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:

                                    

Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego                 w Przytułach oraz oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego  w Wagach o dodatkowe zajęcia.

 

 

    I.          ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przytuły

ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły

REGON 450669980 NIP 718-213-81-61

Reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

Siedziba: Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

Tel./fax 512413016/86 2177003 e-mail: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl

  II.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./ Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie    BIP-u Gminy Przytuły. Wywieszone jest również   na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przytułach i tablicach ogłoszeń w Szkole Podstawowej   w Przytułach i Szkole Podstawowej w Wagach.

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Realizacja zamówienia obejmuje przeprowadzanie specjalistycznych zajęć wyrównujących w oparciu o posiadane przez dzieci orzeczenia i inną dokumentację  w Punktach Przedszkolnych w Przytułach i Wagach oraz oddziałach wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przytułach i Wagach. Zajęcia specjalistyczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2019r. Zajęcia dodatkowe są skierowane przede wszystkim do dzieci z niepełnosprawnością w ilości łącznie 334 godz. tj. 70% natomiast 142 godz. zajęć jest skierowanych do dzieci pełnosprawnych z deficytami tj. 30%. Ogółem będzie przeprowadzonych 476 godz. zajęć dodatkowych. Bezpośredni realizator zajęć będzie (nauczyciel ) posiadał wykształcenie kierunkowe /edukacja wczesnoszkolna / oraz specjalistyczne i doświadczenie w realizacji n/w zadań.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przeprowadzenie zajęć z logopedą :
 • Ilość godzin – 170h łącznie dla wszystkich grup,
 • Ilość grup – 2

·       PP w Przytułach i oddział wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej   w Przytułach – liczba dzieci – 26; liczba godzin – 85 h,

·       PP w Wagach i oddział wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wagach- liczba dzieci - 4 – 85 h,

 • Termin realizacji
 • 170 h od dnia podpisania umowy do VI 2019 r.

 

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
 • Ilość godzin – 100 h łącznie dla wszystkich grup,
 • Ilość grup – 2

·       PP w Przytułach i oddział wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przytułach – liczba dzieci – 12; liczba godzin – 50 h,

 • PP w Wagach i oddział wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wagach- liczba dzieci - 6 – 50 h,
 • Termin realizacji
 • 100 h od dnia podpisania umowy do VI 2019 r.
 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej :
 • Ilość godzin – 104h łącznie dla wszystkich grup,
 • Ilość grup – 2

       ●PP w Przytułach i oddział wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przytułach

               liczba dzieci – 5; liczba godzin – 52 h,

 • PP w Wagach i oddział wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wagach- liczba dzieci - 4 – 52 h,

  

 • Termin realizacji
 • 104h od dnia podpisania umowy do 30.VI 2019r.

 

 1. Zajęcia wczesnego wspomagania :
 • Ilość godzin – 102h łącznie dla wszystkich grup,
 • Ilość grup – 2
 • PP w Przytułach i oddział wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przytułach – liczba dzieci – 16; liczba godzin – 51 h,
 • PP w Wagach i oddział wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wagach- liczba dzieci - 1 – 51 h,,
 • Termin realizacji
 • 102h od dnia podpisania umowy do 30.VI. 2019 r.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny brutto za godzinę. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do       miejsca świadczenia usługi

 

 

IV. Termin wykonania zmówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy  do 30.06.2019 r.

 

V. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych i dyspozycyjność – 60%

- cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 40%

 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do 16.08.2018 r. do godz.11.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w sekretariacie (1 piętro).

2. Oferty należy składać w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz dopiskiem „Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego                 w Przytułach oraz oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego  w Wagach o dodatkowe zajęcia”.

3. Oferta musi zawierać formularz ofertowy.

4. Oferty złożone po terminie tj. 16.08.2018 r. godz. 11.00 nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VII. Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, ze : administratorem danych osobowych jest Gmina Przytuły z siedzibą w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, tel. 512413016 fax , e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski,pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Przytułach oraz oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego  w Wagach o dodatkowe zajęcia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.4 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz1579  z późn. zm.), dalej „ustawa z Pzp”
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do stosowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przechowywania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu : w związku a art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 sie 2018 15:31
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2018 15:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 531 razy