BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający – Gmina Przytuły na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje:

1. Przedmiot zamówienia: „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”

2. Data otwarcia ofert: 27.07.2018r.

3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 882 332,00zł brutto.

4. W wyznaczonym terminie w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania

1

ASH Remigiusz Skowroński

Ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka

2 338 000,00 zł

10.06.2019r.

 

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Data powstania: piątek, 27 lip 2018 14:02
Data opublikowania: piątek, 27 lip 2018 14:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1032 razy