BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/146/14 Rady Gminy w Przytułach

z dnia: 23 stycznia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2014.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art.243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy w Przytułach uchwala, co następuje:

§1

      Dochody budżetu w wysokości – 6 603 190,00 zł, z tego :
 • bieżące w wysokości - 6 166 029,00 zł,
 • majątkowe w wysokości – 437 161,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

      Wydatki budżetu w wysokości - 7 036 847,00 zł, z tego :
 • bieżące w wysokości - 5 436 900,00 zł
 • majątkowe w wysokości - 1 599 947,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

      W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 7 500,00 zł,
  2) celową w wysokości - 12 500,00 zł,
  z przeznaczeniem na:
  • zarządzanie kryzysowe w kwocie - 12 500,00 zł.

§4

     
  1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014,
  zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§5

      Deficyt budżetu gminy w wysokości - 433 657,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadważki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§6

      Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 619 882,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 186 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

      Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
  1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000 zł.

§8

     
 1. Ustala się dochody w kwocie - 6 825,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 6 825,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie – 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 3. Ustala się dochody w kwocie - 2 000,00 zł i wydatki w kwocie - 2 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie – 147 600,00 zł oraz wydatki w kwocie – 147 600,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§9

      Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§10

      Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do :
 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
  • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000 zł.
 2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
   b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§11

      Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12

      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 kwi 2014 09:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1246 razy