BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/144/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 23 stycznia 2014 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

      1) grunty i budynki lub ich części służące wykonywaniu zadań w zakresie samorządu terytorialnego,
      2) budynki mieszkalne,

    2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz gruntów pod drogami wewnętrznymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/134/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 lut 2014 10:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1071 razy