BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIX/140/14 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 23 stycznia 2014 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządów mieszkańców wsi Trzaski .

      Na podstawie art. 18, ust.1, oraz art.36,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 r. poz. 594 / oraz w związku z § 17, pkt.2 Statutów Samorządów Mieszkańców Wsi , Rada Gminy uchwala , co następuje :

§1

  1. W związku ze złożoną w dniu 7 stycznia 2014 roku rezygnacją sołtysa wsi Pana Pawła Rogowskiego , zarządza się wybory we wsi Trzaski.
  2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do dnia 13 lutego 2014 roku.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 lut 2014 10:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1086 razy