BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/139/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 23 stycznia 2014 roku
w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”.

      Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 roku,poz.1356/, oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2012 roku, poz.124/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

      Ustala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 lut 2014 09:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1046 razy