BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIX/84/12 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 29 listopada 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2013 rok.

     Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z póź. zm. )Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

     Zatwierdza się plan pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2013 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 5 mar 2013 14:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1021 razy