BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/97/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 20 grudnia 2012 r.
w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
     Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm. 1) ) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm. 2) ) na wniosek Wójta Gminy Przytuły uchwala się, co następuje:

§1

     Dokonuje się podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

     Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§4

     Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Przytuły oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Przytuły przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§5

     Na ustalenia Rady Gminy Przytuły w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§6

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
__________

) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 14:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1227 razy