BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/92/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 listopada 2012 roku
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§1

     Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Przytuły zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał, w terminach do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku, z możliwością opłaty comiesięcznej.

§2

     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na podany przez Urząd Gminy Przytuły numer konta, wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospdodarowanie odpadami komunalnymi.

§3

     Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§4

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 gru 2012 13:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1036 razy